مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بادی پکر ها و بادی استافرها
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 55139553
تاریــخ شروع: 1395/10/01
تاریخ پایان 1398/10/01
اهداف: • تعریف بادی پکرها و بادی استافرها • عوامل مراجعه به بیمارستان • Bioavalability • تست های تشخیصی • بررسی رادیولوژیکی • درمان های مناسب • درمان بیماران سمپتوماتیک • عوارض درمان جراحی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
پیمانعرفان طلب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 40000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 0.75 40000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 0.75 40000 بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 0.75 40000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 0.75 40000 بلی
پیوست های برنامه