مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Recent Advances in Root Canal Disinfection: A Review
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139801
تاریــخ شروع: 1398/02/20
تاریخ پایان 1401/02/20
پلتفرم اجرا: سامانه http://cme.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=502&username=guest
آزمون در اپ: بلی
اهداف: هدف از نگارش این مقاله مرور روشهای جدید ضد عفونی کردن سیستم کانال ریشه از قبیل nanoparticle ها، فتوداینامیک تراپی، سیستم Gentlewave و PIPS می باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه . Iranian Endodontic Journal سال 2017 دوره 12 شماره 4 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
زاهدمحمدی4
سوسنشلاوی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1 60000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه