مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: A Review on the C‑Terminal Domain of Channel Protein with Necrosis‑Inducing Toxin as a Novel Necrotizing Toxin of Mycobacterium tuberculosis
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139769
تاریــخ شروع: 1397/10/15
تاریخ پایان 1400/10/15
اهداف: در این مطالعه سعی شده با استفاده از شبیه سازی توالی های پروتئین توکسین ترشحی به نام پروتئین کانال ناشی از نکروزکه می تواند در ماکروفاژها، گليکوهيدرولاز و نكروز سلول های ایمنی نقش داشته باشد را با دیگرسلولهای پروکاریوتی و یوکاریوتی مقایسه و بررسی کنبم.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه .ijmyco.org سال 2017دوره 1 شماره 1 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علی اکبرولایتی4
پوپکفرنیا4
طیبهفرهادی4
پریسافرنیا4
جلال الدینغنوی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1924] فارماکولوژی | دکترا 1 60000 بلی
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 1 60000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 1 60000 بلی
[1974] بیوتکنولوژی دارویی | دکترا 1 60000 بلی
پیوست های برنامه