مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Review Paper: Thallium Intoxication in Relation to Drug Abuse and Cigarette Smoking in Iran
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139768
تاریــخ شروع: 1397/10/15
تاریخ پایان 1400/10/15
اهداف: 1. ارتقاء سطح دانش در مورد ویژگی های مسمومیت با فلزات سنگین 2. ارتقاء سطح دانش درخصوص عوارض مصرف سیگار و مواد غیرقانونی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine سال 2018 دوره 8شماره 2 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
امیرقادری4
بابکمصطفی زاده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 60000 بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه