مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Brief Reports on the Use of Atomic Force Microscopy in Visualization of Mycobacterium tuberculosis
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139767
تاریــخ شروع: 1397/11/15
تاریخ پایان 1400/11/15
اهداف: در این مطالعه مشخص شد که نه تنها استفاده از تکنییک پیشرفته ( میکروسکوپ اتمی ) بلکه ابنکار در نوع انتخاب سطح شارژ شده و تهیه میکروب درنتیجه تصویر برداری اهمیت خاصی دارد که این امر مختص میکروب سل است . که به ترکیب دیواره سلولی این میکروب خصوصا در نوع مقاوم میباشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه .ijmyco.org سال 2017دوره 1 شماره 1 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
پریسافرنیا4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 1 60000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 60000 بلی
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 1 60000 بلی
پیوست های برنامه