مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با ضد افسردگی های سه حلقه ای
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139766
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با مسمومیت با ضد افسردگی های سه حلقه ای 2- انواع ضد افسردگی های سه حلقه ای 3- خطرات دارو های ضد افسردگی های سه حلقه ای 4- علائم بالینی مسمومیت با ضد افسردگی های سه حلقه ای 5- درمان بیمار مسموم با ضد افسردگی های سه حلقه ای
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریدهخدابنده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.25 75000 بلی
پیوست های برنامه