مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مرگ مغزی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139765
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با مفهوم مرگ مغزی 2- آشنایی با مرگ سیستمیک 3- نحوه تشخیص مرگ مغزی 4- اهمیت تشخیص مرگ مغزی 5- نحوه انجام تست آپنه
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریدهخدابنده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.5 30000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.5 30000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 0.5 30000 بلی
پیوست های برنامه