مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: عوامل تاثیرگذار بر سلامت بانوان در بلایا
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139763
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با عوامل تاثیرگذار بر سلامت بانوان در بلایا 2- آشنایی با انواع بلایا 3- آشنایی با گروه های آسیب پذیر 4- آشنایی با ابعاد گوناگون آسیب پذیری در نظام سلامت زنان 5- آشنایی با عوامل تاثیرگذار بر سلامت زنان در شرایط معمول 6- آشنایی با آسیب پذیری فیزیولوژیک 7- آشنایی با آسیب پذیری بیولوژیک 8- آشنایی با آسیب پذیری روانی اجتماعی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
کتایونجهانگیری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1949] اخلاق پزشكي | دکترا 1 60000 بلی
[1463] اخلاق پزشكي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1911] آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت | دکترا 1 60000 بلی
[1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 1 60000 بلی
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 1 60000 بلی
[1841] بهداشت مادر و کودک | دکترا 0.75 60000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.75 60000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 0.75 60000 بلی
پیوست های برنامه