مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Introduction to Electrodiagostic Medicine
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139761
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با الکترودیاگنوز 2- نحوه انجام الکترودیاگنوز 3- آشنایی با اجزای الکترودیاگنوز 4- نحوه نمایش ضایعه عصبی در الکترودیاگنوز 5- نقاط قوت و ضعف الکترودیاگنوز 6- آشنایی با امواج H 7- آشنایی با موج F
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فرشادنوری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 2.5 135000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 2.5 135000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 2 135000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 2.5 135000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 2.5 135000 بلی
[17195] ارتوپدي | تخصص 2.5 135000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 2 135000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2 135000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.5 135000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 135000 بلی
پیوست های برنامه