مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Opportunistic parasites
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139758
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با انگل های فرصت طلب 2- چرخه زندگی انگل های فرصت طلب 3- نحوه بیماری زایی توسط انگل های فرصت طلب 4- تشخیص انگل های فرصت طلب 5- درمان انگل های فرصت طلب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حامدمیرجلالی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 105000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 105000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.75 105000 بلی
[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص 1.75 105000 بلی
[1912] انگل شناسی | دکترا 1.75 105000 بلی
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 1.25 105000 بلی
[1933] ویروس شناسی | دکترا 1.25 105000 بلی
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 1.25 105000 بلی
[1429] انگل شناسی | کارشناسی ارشد 1.25 105000 بلی
[1444] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد 1 105000 بلی
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 1.75 105000 بلی
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 1.25 105000 بلی
پیوست های برنامه