مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Molecular Pathophysiology of Inflammatory Bowel Disease (IBD)
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139757
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با بیماری های التهابی روده 2- نحوه تشخیص بیماری های التهابی روده 3- عوامل موثر در بیماری های التهابی روده 4- نقش سیگار در بیماری های التهابی روده 5- نقش داروها در بیماریهای التهابی روده
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
آنامیفور4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
[20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 1.5 90000 بلی
[1948] پروتئوميكس كاربردي | دکترا 1.5 90000 بلی
[1950] پزشكی مولکولی | دکترا 1.5 90000 بلی
پیوست های برنامه