مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: CAR-T cells in gastrointestinal malignancies
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139755
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با CAR-T cells 2- آشنایی با سلول های T 3- عوارض استفاده از CAR-T cells 4- آشنایی با سرطان معده 5- آشنایی با بدخیمی های دستگاه گوارش 6- نحوه شناسایی و درمان سرطان پانکراس
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
احسانقریب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 1.25 75000 بلی
[1950] پزشكی مولکولی | دکترا 1.25 75000 بلی
پیوست های برنامه