مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Management of Acute Poisoning
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139754
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با مفهوم مدیریت درمانی مسمومیت های دارویی و شیمیایی 2- آشنایی با کلیات برخورد با بیماران مسموم 3- آشنایی با سموم 4- راه هایی ورود سم به بدن 5- دلایل ایجاد مسمومیت 6- آشنایی با سندروم های توکسیک 7- نحوه برخورد با بیماران مسموم در اورژانس 8- علایم و نشانه های مسمومیت 9- نحوه درمان مسمومیت ها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بابکمصطفی زاده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.5 150000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 150000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 2.5 150000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 2.5 150000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 2.5 150000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 2.5 150000 بلی
[1729] طب کار* | تخصص 2 150000 بلی
پیوست های برنامه