مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: احیای پایه و پیشرفته اطفال
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139751
تاریــخ شروع: 1398/01/20
تاریخ پایان 1401/01/20
پلتفرم اجرا: سامانه http://cme.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=467&username=guest
آزمون در اپ: خیر
اهداف: 1- آشنایی با مشکلات احیای اطفال 2- آشنایی با احیای پایه و پیشرفته اطفال 3- اهمیت آشنایی با احیای اطفال 4- آشنایی با زنجیره پیشگیری در احیای اطفال 5- آشنایی با علت قلبی و تنفسی در کودکان 6- آشنایی با علت های عمده مرگ در کودکان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حجتدرخشان فر4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.5 90000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1.5 90000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1.5 90000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 1.5 90000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 1.5 90000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.5 90000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 1.5 90000 بلی
پیوست های برنامه