مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: PAIN
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139750
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با مفهوم درد 2- اهمیت کنترل درد در اورژانس 3- عوارض و عواقب ناشی از عدم کنترل بهینه در اورژانس 4- روش های کنترل درد در اورژانس 5- هدف از کنترل درد در اورژانس
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیرضابراتلو4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.25 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 60000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.25 60000 بلی
پیوست های برنامه