مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: جنبه های قانونی سقط جنین سقط قانونی (درمانی)
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139749
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با سقط جنین 2- آشنایی با انواع سقط جنین 3- روش های سقط های غیر قانونی 4- شایع ترین روش های سقط جنین 5- آشنایی با سقط درمانی- قانونی 6- نحوه صدور مجوز سقط جنین
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریدهخدابنده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.75 45000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 0.75 45000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 0.75 45000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.75 45000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 0.75 45000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 0.75 45000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 0.75 45000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 0.75 45000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 0.75 45000 بلی
پیوست های برنامه