مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: شناسایی، راه های انتقال و برخورد با بیمار HIV مثبت
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139746
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 108- آشنایی با ویروس ایدز 109- آشنایی با انواع راه های انتقال بیماری ایدز 110- نحوه تشخیص بیماری ایدز 111- نحوه برخورد با بیماران مبتلا به ایدز 112- آشنایی با اپیدمیولوژی ایدز
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مریمابوالقاسمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 60000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1 60000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 1 60000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 1 60000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 1 60000 بلی
پیوست های برنامه