مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Root Canal Irrigants and Dentin Bonding: An Update
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139745
تاریــخ شروع: 1397/09/01
تاریخ پایان 1400/09/01
اهداف: هدف از نگارش این مقاله مرور تاثیر محلولهای شستشوی مختلف از قبیل هایپوکلریت سدیم، کلرهگزیدین، MTAD، EDTA و ازن روی dentin bonding می باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه Iranian Endodontic Journal سال 2017دوره 12 شماره 2 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سعیدعسگری4
زاهدمحمدی4
سوسنشلاوی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1 60000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه