مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Management of Root Resorption Using Chemical Agents: A Review
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139744
تاریــخ شروع: 1397/09/01
تاریخ پایان 1400/09/01
اهداف: هدف از نگارش این مقاله مرور مکانیسم های احتمالی تحلیل ریشه و همچنین تاثیر عوامل مختلف از قبیل تتراسایکلینها، اسید سیتریک، اسید اسکوربیک، اسید فسفریک، هایپوکلریت سدیم، calcitonin، alendronate، فلوراید، Ledermix و... روی تحلیل ریشه می باشد
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریهIranian Endodontic Journal به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سعیدعسگری4
زاهدمحمدی4
سوسنشلاوی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1 60000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه