مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Tissue Plasminogen Activator: A Literature Review
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139742
تاریــخ شروع: 1397/06/14
تاریخ پایان 1400/06/14
اهداف: آشنایی با مزایا و معایب تجویز ترومبولیتیک تراپی و موانع موجود در راه انجام این اقدام درمانی در بیماران دچار انفارکت مغزی ایسکمیک
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه Archives of Neuroscience سال 2016 دوره 3 شماره 1 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیرضابراتلو4
حسین دلاورکسمایی4
سعید صفری4
محمد مهدی فروزانفر4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 60000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه