مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: عقرب گزیدگی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139741
تاریــخ شروع: 1397/06/14
تاریخ پایان 1400/06/14
اهداف: 1- آشنایی با عقرب ها 2- علائم عقرب گزیدگی 3- عوامل موثر در شدت گزش 4- آشنایی با گونه های عقرب در ایران 5- درمان عقرب گزیدگی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
میترارحیمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.5 90000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 1 90000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1 90000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1 90000 بلی
پیوست های برنامه