مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتری 2
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139734
تاریــخ شروع: 1397/07/01
تاریخ پایان 1400/07/01
اهداف: 1- آشنایی با انیمیشن ها 2- آشنایی با انیمیشن OPTICAL MEASUREMENT 3- آشنایی با انیمیشن DATA COLLECTION
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
منیرهمتقی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1723] آسیب شناسی | تخصص 2.25 135000 بلی
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 2.25 135000 بلی
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 2.25 135000 بلی
[1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد 2.25 135000 بلی
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 2.25 135000 بلی
[1445] خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد 2.25 135000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 2.25 135000 بلی
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 2.25 135000 بلی
[1914] بافت شناسی | دکترا 2.25 135000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 2.25 135000 بلی
[1990] ژنتيك مولكولي | دکترا 2.25 135000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.25 135000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.25 135000 بلی
پیوست های برنامه