مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: CRITICAL CARE ECG'S
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139731
تاریــخ شروع: 1397/06/15
تاریخ پایان 1400/06/15
اهداف: 1- آشنایی با نوار قلب 2- مراحل خواندن نوار قلب 3- انواع آریتمی ها 4- مشخصات نوار قلب استاندارد 5- روش های تعیین محور در نوار قلب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نیلوفرمسعودی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.75 105000 بلی
پیوست های برنامه