مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: CRISPR/CAS TECHNOLOGY IN GASTROENTEROLOGY
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139729
تاریــخ شروع: 1397/06/14
تاریخ پایان 1400/06/14
اهداف: 1- آشنایی با کاربرد كارآزمايي باليني 2- مقدمه مهندسی ژنوم 3- استراتژی مرتبط با مهندسی ژنوم 4- بیولوژی سیستم كارآزمايي باليني 5- کاربرد تکنولوژی CRISPR
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مجیدلطفی نیا4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1950] پزشكی مولکولی | دکترا 2.5 150000 بلی
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 2.5 150000 بلی
[1974] بیوتکنولوژی دارویی | دکترا 2.5 150000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 2.5 150000 بلی
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 2.5 150000 بلی
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 2.5 150000 بلی
[1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد 2.5 150000 بلی
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 2.5 150000 بلی
[1428] بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد 2.5 150000 بلی
پیوست های برنامه