مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: CELIAC DISEASE
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139728
تاریــخ شروع: 1397/06/14
تاریخ پایان 1400/06/14
اهداف: 1- آشنایی با اختلالات مرتبط با گلوتن 2- اهمیت تشخیص زودرس بیماری سلیاک 3- تشخیص بیماری سلیاک 4- آشنایی با مواد غذایی حاوی گلوتن و فاقد گلوتن 5- درمان بیماری سلیاک
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
امیرصادقی4
محمدرستمی نژاد4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 4.5 270000 بلی
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 4.5 270000 بلی
[1119] علوم تغذيه | کارشناسی 4.5 270000 بلی
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد 4.5 270000 بلی
پیوست های برنامه