مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: laser in musculoskeletal disorders
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139727
تاریــخ شروع: 1397/06/14
تاریخ پایان 1400/06/14
اهداف: 1- آشنایی با کاربرد لیزر در طب فیزیکی و توانبخشی 2- آشنایی با مفهوم لیزر 3- طیف امواج الکترومغناطیسی 4- فاکتورهای مهم در لیزر 5- آشنایی با مفهوم طب فیزیک و توانبخشی 6- آشنایی با لیزر کم توان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فاطمهحجتی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 0.5 30000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 0.5 30000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 0.5 30000 بلی
[17195] ارتوپدي | تخصص 0.5 30000 بلی
پیوست های برنامه