مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بیماریهای شایع اعصاب در کودکان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139726
تاریــخ شروع: 1397/06/15
تاریخ پایان 1400/06/15
اهداف: 1- آشنایی با تکامل در کودکان 2- آشنایی با تشنج در کودکان 3- آشنایی با اختلال سطح هوشیاری 4- آشنایی با سردرد 5- آشنایی با ضعف و هایپوتونی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
الهامپور بختیاران4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 3 180000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 3 180000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 3 180000 بلی
[2027] اعصاب كودكان | فوق تخصص 3 180000 بلی
پیوست های برنامه