مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: رادیولوژی کودکان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139724
تاریــخ شروع: 1397/06/15
تاریخ پایان 1400/06/15
اهداف: 1- آشنایی با رادیولوژی در کودکان 2- نحوه انجام رادیولوژی در کودکان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
الهامپور بختیاران4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1 60000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه