مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بیماریهای شایع پاتولوژی در کودکان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139722
تاریــخ شروع: 1397/06/15
تاریخ پایان 1400/06/15
اهداف: 1- آشنایی با بافت شناسی در کودکان 2- آشنایی با اختلالات ژنتیک 3- علائم اختلالات ژنتیک 4- آشنایی با SIDS 5- علائم SIDS
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
الهامپور بختیاران4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.75 105000 بلی
[1723] آسیب شناسی | تخصص 1.75 105000 بلی
پیوست های برنامه