مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بیماریهای شایع رومانولوژی در کودکان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139719
تاریــخ شروع: 1397/06/15
تاریخ پایان 1400/06/15
اهداف: 1- آشنایی با دردهای رشد 2- آشنایی با سندرم تب های دوره ای 3- آشنایی با لوپوس سیستمیک 4- آشنایی با آرتریت روماتوئید ایدیوپاتیک 5- نحوه برخورد با لنگش 6- آشنایی با واسکولیت در کودکان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
الهامپور بختیاران4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 3.5 210000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 3.5 210000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 3.5 210000 بلی
[2032] روماتولوژي اطفال | فوق تخصص 3.5 210000 بلی
پیوست های برنامه