مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بیماریهای شایع جراحی در کودکان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139717
تاریــخ شروع: 1397/06/15
تاریخ پایان 1400/06/15
اهداف: 1- آشنایی با جراحی در کودکان 2- زمان مناسب انجام جراحی در کودکان 3- آشنایی با اورژانس های جراحی کودکان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
الهامپور بختیاران4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.25 75000 بلی
پیوست های برنامه