مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: کودک بد حال
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139712
تاریــخ شروع: 1397/06/26
تاریخ پایان 1400/06/26
اهداف: 1- آشنایی با مسمومیت در کودکان 2- علائم کودک مسموم 3- چگونگی برخورد با کودک مسموم 4- روشهای درمان کودک مسموم 5- روشهای سم زدایی در کودک بد حال 6- آشنایی با نحوه احیای اطفال 7- آشنایی با زنجیره احیای اطفال
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
الهامپور بختیاران4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.5 90000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
پیوست های برنامه