مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Fatty Liver
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139710
تاریــخ شروع: 1397/03/25
تاریخ پایان 1400/03/25
اهداف: 1- آشنایی با اپیدمیولوژی کبد چرب 2- آشنایی با سیر بالینی کبد چرب و عوارض آن 3- آشنایی با سیر با لینی مبتلایان به NASH 4- آشنایی با یا فته های آزمایشگاهی در خصوص کبد چرب 5- آشنایی با یافته های تصویربرداری در خصوص کبد چرب 6- آشنایی با درجه بندی سونوگرافی تغییرات کبد چرب 7- آشنایی با بیوپسی کبد چرب 8- روش تغذیه مناسب در کبد چرب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
امیرصادقی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 5 300000 بلی
[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص 5 300000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 5 300000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 5 300000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 4 300000 بلی
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 4 300000 بلی
پیوست های برنامه