مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Airway Management
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139707
تاریــخ شروع: 1397/03/25
تاریخ پایان 1400/03/25
اهداف: 1- آشنایی با اهمیت راه هوایی 2- شناخت آناتومی راه هوایی 3- آشنایی با مانورهای بیسیک برای بازکردن راه هوایی 4- آشنایی با روش کارگذاریblind 5- شناخت روش پیشرفته اداره راه هوایی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید حسیناردهالی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.5 90000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1 90000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 90000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 1 90000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1 90000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 90000 بلی
[1729] طب کار* | تخصص 0.75 90000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 0.75 90000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 0.75 90000 بلی
[1736] طب سالمندي | تخصص 0.75 90000 بلی
پیوست های برنامه