مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اداره اورژانس خون ریزی های حوالی زایمان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139706
تاریــخ شروع: 1397/03/25
تاریخ پایان 1400/03/25
اهداف: 1- اورژانسهای مهم از نظر مورتالیته خونریزی حوالی زایمان 2- علایم دکولمان جفت 3- مراقبت های اولیه خونریزی شدید حوالی زایمان 4- درمان اولیه پارگی رحم 5- درمان اولیه جفت سر راهی 6- درمان اولیه ایرنسی 7- درمان اولیه دکولمان جفت
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
ملیحهعرب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.75 30000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 0.75 30000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.75 30000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 0.75 30000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 30000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 30000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 0.5 30000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 0.5 30000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 0.5 30000 بلی
پیوست های برنامه