مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: خونریزی های سه ماهه اول بارداری
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139704
تاریــخ شروع: 1397/03/25
تاریخ پایان 1400/03/25
اهداف: 1- نحوه تشخیص افتراقی مهم در خونریزی های سه ماهه اول بارداری و مول 2- شناخت مشخصات اصلی تهدید به سقط 3- شناخت مشخصات اصلی حاملگی غیر قابل حیات داخل رحمی 4- شناخت اندیکاسیون های C&D در شک به حاملگی 5- مشخصات حاملگی خارج رحمی 6- مشخصات مول هیداتی فرم
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
ملیحهعرب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 30000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 30000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.75 30000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 0.75 30000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.75 30000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 0.75 30000 بلی
پیوست های برنامه