مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: تبیین مراقبت معنوی در سطوح مختلف پیشگیری
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139701
تاریــخ شروع: 1397/02/20
تاریخ پایان 1400/02/20
اهداف: تدوین و تبیین اصول مراقبت حضوری فرد در سطوح مختلف پیشگیری به شکلی که در تمامی سطوح پیشگیری های مقدماتی – اولیه ،ثانویه و ثالثیه موضوع سلامت معنوی به عنوان یک اصل مهم و اساسی دخیل گردد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله در فصلنامه تاریخ پزشكي سال 1395دوره 8 شماره 29 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریدونعزیزی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 1 60000 بلی
[1492] روانشناسي عمومي | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
[1143] روانشناسي عمومي | کارشناسی 1 60000 بلی
[1137] روانشناسي باليني | کارشناسی 1 60000 بلی
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 1 60000 بلی
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 0.75 60000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 0.75 60000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.5 60000 بلی
پیوست های برنامه