مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Potential Anticarcinogenic Effects of Lactic Acid Bacteria and Probiotics in Detoxification of Process-Induced Food Toxicants
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139661
تاریــخ شروع: 1396/12/28
تاریخ پایان 1399/12/28
اهداف: بر اساس شواهد مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی و تجربی مصرف پروبیوتیک ها می تواند نقش بسزایی بر پیشگیری از سرطان کولون ناشی از توکسین های غذایی داشته باشد. درک دقیق تر نقش این باکتری ها بر لومن روده و مکانیسم های زمینه ای اثر بخشی فوق نیازمند مطالعات بالینی در آینده می باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه Journal of Cancer Prevention سال 2016 دوره 9 شماره 5 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نسیمخورشیدیان4
مجتبی یوسفی اصل4
هدایتحسینی4
مهدیشادنوش4
امیرمحمدمرتضویان4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 1 60000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1 60000 بلی
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 1 60000 بلی
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 1 60000 بلی
پیوست های برنامه