مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Diagnostic Challenges in Urinary Tract Infections in Children
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139660
تاریــخ شروع: 1396/12/28
تاریخ پایان 1399/12/28
اهداف: ارائه راهکارهای صحیح جهت تشخیص سریع و بموقع عفونت های ادراری در کودکان و پیشگیری از تشخیص و درمان نابجا
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه pediatric infection سال 2015 دوره 3 شماره 2 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
شکیباشریفیان4
مصطفیشریفیان4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1 60000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1 60000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 60000 بلی
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه