مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Burden of Congenital Factor XIII Deficiency in Iran
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139659
تاریــخ شروع: 1396/12/25
تاریخ پایان 1399/12/25
اهداف: علل کمبود مادرزادی فاکتور ۱۳ وعلائم آن از بدو تولد و نحوه درمان و چگونگی تشخیص و اثرات مخرب روی جامعه و هزینه های آن و نحوه برخورد با این شرایط
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Journal of Cellular & Molecular Anesthesia (JCMA) سال 2017 دوره 2 شماره 3 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
اکبردرجلاله4
هدیمطلق4
شادیطبیبیان4
مجیدنادری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 1 60000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 60000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 60000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 0.75 60000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 0.75 60000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.75 60000 بلی
پیوست های برنامه