مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: The molecular mechanisms of Vitamin D effects on alleviating premenstrual syndrome pain
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139658
تاریــخ شروع: 1397/01/20
تاریخ پایان 1400/01/20
اهداف: تفهیم اثرات مکانیسم ملکولی ویتامین D در کاهش درد حوالی منس و اینکه چطور می توان این درد را با شناخت مکانیسم ملکولی کنترول کرد
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Journal of Cellular & Molecular Anesthesia (JCMA) سال 2017 دوره 2 شماره 1 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علی دباغ4
سمیرارجایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 1 60000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 60000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه