مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Interdisciplinary Approach and Anesthesiology: Is There Any Role?
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139657
تاریــخ شروع: 1396/12/25
تاریخ پایان 1399/12/25
اهداف: توجه به قوانین بیهوشی در روشهای بین رشته ای ،شامل زمینه هایی از جمله بیهوشی اطفال، کنترل درد حاد، استفاده از داروهایی خاص در بیهوشی و .. باعث ایجاد امنیت و عدم به خطر انداختن جان بیمار و رضایت بیماران خواهد شد که در واقع نقش مهم قوانین و رعایت آنها در بیهوشی با توجه به میزان دانش ،تحصیلات و امکانات یادآور است.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Journal of Cellular & Molecular Anesthesia (JCMA) سال 2016 دوره 1 شماره 3 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیدباغ4
سمیرارجایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 1 60000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 60000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 60000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 0.75 60000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 0.75 60000 بلی
پیوست های برنامه