مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Opium Abuse and its Problems in Anesthesia Practice: a Review from Bench to Bedside
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139656
تاریــخ شروع: 1396/12/25
تاریخ پایان 1399/12/25
اهداف: بررسی و ارزیابی مشکلات پری اپریتیو در بیماران مصرف کننده مخدر و انتخاب دوز مناسب و انتخاب نوع مناسب داروی مخدر حین عمل و بعد از عمل می باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Journal of Cellular & Molecular Anesthesia (JCMA) سال 2016 دوره 1 شماره 2 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیدباغ4
سمیرارجایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 1 60000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 60000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه