مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با دانه های کرچک
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139655
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- تعریف دانه کرچک 2- مسمومیت با دانه کرچک 3- نحوه برخورد با مسمومیت دانه کرچک 4- نحوه مسمومیت کودکان با دانه کرچک
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
میترارحیمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 0.5 30000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 0.5 30000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 0.5 30000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 0.25 30000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 0.25 30000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.25 30000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.25 30000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 0.25 30000 بلی
پیوست های برنامه