مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با سم استریکنین
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139653
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- تاریخچه سم استریکنین 2- مسمومیت با استریکنین 3- نحوه برخورد با مسمومیت استریکنین 4- مشخصات بالینی استریکنین 5- پاتوفیزیولوژی استریکنین
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
میترارحیمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.75 105000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.75 105000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 1.25 105000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 1.25 105000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 1.25 105000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 105000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 105000 بلی
پیوست های برنامه