مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با وارفارین و سوپروارفارین
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139650
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- مسمومیت با وارفارین و سوپروارفارین 2- نحوه برخورد با مسمومیت با وارفارین و سوپروارفارین 3- آشنایی با مسمومیت های دارویی 4- آشنایی با سموم مختلف
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
پیمانعرفان طلب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1975] سم شناسی | دکترا 0.5 45000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.5 45000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.5 45000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 0.5 45000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.75 45000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 0.75 45000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 0.75 45000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 0.75 45000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 0.75 45000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 0.5 45000 بلی
پیوست های برنامه