مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: سنگ های صفراوی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139649
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- تعریف سنگ کیسه صفرا 2- فاکتورهای خطر سنگ های کیسه صفرا 3- شکل سنگ های کیسه صفرا 4- عوارض سنگ های کیسه صفرا 5- سنگ های کیسه صفرا در دوران بارداری 6- اپیدمیولوژی 7- پاتوژنز سنگ صفرا در بارداری
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
امیرصادقی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4.5 270000 بلی
پیوست های برنامه