مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: محاسبات دارویی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139648
تاریــخ شروع: 1397/02/15
تاریخ پایان 1400/02/15
اهداف: 1 - تعریف محاسبات دارویی 2- پیشگیری از خطاهای دارویی 3- پیشگیری از مشکلات ناشی از خطاهای دارویی 4- نحوه تجویز داروها توسط پرستاران در مواقع بحرانی 5- نحوه اثرگذاری داروها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
همایونبنادرخشان4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1.75 105000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1.75 105000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 1.75 105000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 1.75 105000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.75 105000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 1.75 105000 بلی
[1114] هوشبري | کارشناسی 1.75 105000 بلی
[1130] اتاق عمل | کارشناسی 1.75 105000 بلی
[14103] اتاق عمل | کارشناسی ارشد 1.75 105000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 105000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 105000 بلی
پیوست های برنامه