مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اصول مهندسی ارگونومی در محیط کار- قسمت اول
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139647
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- مفهوم کلی مهندسی ارگونومی و اهمیت آن در زندگی روزمره. 2- ویژگیهای محیطهای کار ادرای از دیدگاه ارگونومی. 3- استانداردهای مهندسی ارگونومی در محیط کار اداری و تجهیزات مورد استفاده در آن. 4- عواقب ناشي از عدم رعايت اصول مهندسي ارگونومی در محيطهای كار اداری. 5- پیشنهادات موثر و مناسب جهت جلوگیری از اختلالات اسکلتی و عضلانی در محیط کار اداری.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید محمدسید مهدی4
مصطفیخدابخشی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[11345] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 3 180000 خیر
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 3 180000 خیر
[11275] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 3 180000 خیر
پیوست های برنامه