مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اختلالات اسکلتی و عضلانی مرتبط با کار
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139646
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- تعریف و مفهوم اختلالات اسکلتی و عضلانی 2- علائم اختلالات اسکلتی عضلانی 3- راه های پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی عضلانی 4- شناخت اختلالات اسکلتی و عضلانی 5- ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی 6- اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار 7- دستگاه اسکلتی عضلانی بدن انسان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید محمدسید مهدی4
مصطفیخدابخشی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[11275] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 3 180000 بلی
[11345] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 3 180000 بلی
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 3 180000 بلی
پیوست های برنامه